Aulas I+I: Inclusivas e Igualitarias

Xa é oficial: Programa Aulas I+I (Inclusivas e Igualitarias) dentro do Plan Proxecta. O prazo de inscricion remata o 15 de outubro.

Obxectivo xeral:

O obxectivo do programa Aulas I+I (aulas inclusivas e igualitarias) é sensibilizar a comunidade educativa da necesidade de afondar nas estratexias que favorezan a inclusión das persoas con diversidade funcional nas aulas xa que ainda que  a inclusión é unha realidade integrada nas aulas, resulta necesario desenvolver estratexias para levala á práctica dun xeito efectivo e identificar cales delas son as mellores para favorecela.

Os obxectivos xerais do programa son os seguintes:

 • Reflexionar sobre as posibilidades e os atrancos do alumnado con capacidades diferentes na escola.
 • Potenciar que o alumnado sexa parte activa na toma de decisións.
 • Producir un cambio metodolóxico nas aulas, que dea cabida a todo o alumnado.
 • Formar o profesorado nos procesos de igualdade e dereitos das persoas con capacidades diferentes.
 • Coñecer experiencias escolares inclusivas de éxito na escola.

Obxectivos específicos:

PARA O ALUMNADO

 • Identificar condutas sociais excluíntes.
 • Desenvolver técnicas de traballo cooperativo que favorezan a empatía co alumnado máis desfavorecido (simulación de casos, xogos de rol…).
 • Valorar o traballo cooperativo como unha estratexia de solidariedade necesaria para a vida en comunidade.
 • Deseñar ou elaborar recursos creativos, dixitais… que favorezan a inclusión.
 • Lograr un coñecemento práctico sobre as diferenzas mais salientables que se atopan na aula/escola.

PARA O PROFESORADO

 • Definir o que se entende por exclusión, segregación, integración e inclusión.
 • Definir o que se entende por diversidade funcional.
 • Abordar o tratamento conceptual sen incorrer en usos discriminatorios da linguaxe.
 • Rebaixar os niveis de autocompracencia cos obxectivos conseguidos na inclusión.
 • Poñer en práctica estratexias ou metodoloxías que favorezan a integración de todo o alumnado nas dinámicas de aula.
 • Realizar actividades que favorezan o contacto coa diversidade funcional para poñer en práctica as aprendizaxes adquiridas.
 • Coñecer experiencias escolares inclusivas de éxito na escola.
 • Identificar as potencialidades do alumnado.
 • Formarse nos procesos de igualdade e dereitos das persoas con capacidades diferentes.
 • Mellorar as estratexias para que os grupos humanos funcionen por solidariedade e por empatía.
 • Avaliar a idoneidade dos espazos e dos recursos físicos e humanos do centro que favorecen a inclusión (portas, pupitres, ascensores, aseos, accesos, equipos informáticos, dotación tecnolóxica, profesorado especialista…).
 • Implicar o centro e as familias nas accións desenvolvidas para que a integración sexa un obxectivo compartido.
 • Establecer canles de participación para o alumnado e o resto da comunidade educativa onde poder debater e delatar as cuestións de interese.
 • Favorecer o contacto e o traballo en rede entre centros participantes no programa ou centros de referencia no ámbito da inclusión (ex. TADEGA, ASPANAES, ASPRONAGA, CPI José García García, Cruz Vermella, etc.).

PARA AS FAMILIAS

 • Lograr que as familias acollan a diversidade das aulas como un valor engadido e inherente á diversidade dos grupos humanos.
 • Lograr a participación activa das familias nalgunhas actividades desenvolvidas ao abeiro da participación no programa.
 • Colaborar coas familias na busca das potencialidades do alumnado, para que toda a comunidade educativa traballe polos mesmos obxectivos, deben coñecer e recoñecer para mellorar.

Metodoloxía recomendada

Abordarase unha proposta metodolóxica de aprendizaxe por proxectos baseada en dinámicas activas, cooperativas e contextualizadas, centradas na experiencia práctica do alumnado sobre o seu contorno inmediato. O centro deseñará actividades para levalas a cabo no propio centro dentro dun proxecto interdisciplinario que inclúa elementos do currículo de diversas materias, áreas, ámbitos ou módulos e que se integre nas programacións específicas do profesorado participante e na programación xeral anual.

O centro contará co apoio do equipo de Tadega e cooperativamente cos responsables dos outros centros a través da aula virtual e resolver dubidas, atender propostas de actividades suxeridas, etc.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Desenvolverase en tres fases:

 • Xornada de autoavaliación inicial. Avaliaranse os preconceptos e as experiencias previas do profesorado.
 • Desenvolvemento de actividades do centro e no centro.
 • Posta en común dos traballos. Xornada de posta en común.

O traballo distribuirase do seguinte xeito ao longo do curso:

 • 1º trimestre:
  • xornada de autoavaliación inicial (unha única sesión presencial)
  • seguimento a través da Aula Virtual
  • asistencia dos técnicos do programa no centro
  • deseño de actividades no centro
 • 2º trimestre:
  • proxección do filme “Vida” e do making off “Máis ca Vida”
  • actividades na Aula Virtual
  • desenvolvemento de actividades no centro
  • apoio no centro do equipo do filme
  • deseño do produto final
 • 3º trimestre:
  • elaboración do produto final
  • desenvolvemento de actividades no centro
  • xornada final de posta en común (lugar por determinar)

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Formación do profesorado:
  • Xornada de autoavaliación inicial
   Obrigatoriedade: a esta actividade deben asistir cando menos 3 docentes do centro (preferiblemente con docencia directa na/s aula/s que participan no proxecto). O axeitado sería que asistise o seu titor ou titora.
   Modalidade: presencial
   Núm. horas: 3 h
   Data: día sen determinar (1º trimestre)
   Lugar: sen determinar
   Prazas: sen determinar
   Observacións prazas: prioridade para docentes do programa ‘e ‘. Está aberto a todos os docentes que o queiran solicitar.
   Web de acceso ao curso:
  • Curso de formación
   Referencia: sen determinar
   Centro de formación e recursos: CAFI
   Modalidade: rede
   Núm. horas: 50
   Temporalización:
   Data límite de inscrición: sen determinar
   Lugar: sen determinar
   Prazas: sen determinar
   Observacións prazas: pechada para para docentes do programa.
   Web de acceso ao curso: Aula Virtual do CAFI
 • Apoio ao profesorado: telefónico ou presencial do equipo de TADEGa para favorecer a sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula. Asistencia no centro do equipo audiovisual.
 • Actividades complementarias (no centro):
  • Proxección de “Vida” e “Máis ca Vida”
  • Colaboración cos creadores de “Vida” para desenvolver actividades de aula
 • Actividade extraescolar (saídas): ofrecerase que o alumnado participe na Xornada de Posta en Común Final; inclúe sesións de traballo, de convivencia e sesión lúdico-festiva.
 • Material didáctico: o programa ofrece os seguintes materiais:
  • Curtametraxe “Vida” (17 min)
  • Dossier “Vida”
  • Documental “Máis ca vida” (50 min)
  • Guión dos produtos audiovisuais
  • Orientacións de traballo: seleccionar temáticas para traballar (diversidade funcional, inclusión, autoconcepto, familia, relacións persoais, formación, integración laboral, relacións de parella, lecer, sexualidade, mobilidade, prexuízos…).
 • Webs de referencia:
 • Outras webs de interese:
 • Bibliografía de referencia:
 • Listaxe de recursos e de centros de referencia:
 • Materiais educativos e pedagóxicos de referencia (como transmitir as capacidades diferentes ao alumnado, coñecementos básicos e técnicos sobre as distintas diversidades)

Produto final

 • Aberto, centrado no ámbito audiovisual. Dispoñerase dunha web para visibilizar o traballo dos centros.

Criterios específicos para a avaliación das memorias finais

Ao final do curso escolar, as persoas responsables do programa valorarán a idoneidade dos proxectos desenvolvidos en función dos seguintes criterios específicos:

 • 1-3: criterios xerais do Plan Proxecta
 • 4: nivel de implicación e participación do alumnado e do profesorado
 • 5: grao de elaboración das actividades realizadas e do produto final
 • 6: rigor no nivel de profundización na autoavaliación final e na reflexión

Tedes toda a inforamción no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19760

 

FIESTA DE LAS FAMILIAS

Un año más, volvemos a disfrutar de una jornada festiva en las instalaciones que la Asociación ASPRONAGA tiene en Oleiros.

Todos los años, familias y usuarios, son invitados a pasar una jornada de convivencia, acompañada de visita de las instalaciones, juegos, espectáculos músicales y una comida.

Estos dos últimos cursos, se han incorporado al aula LILA alumnos nuevos que todavía no conocían el lugar ni al personal que trabaja allí y creí que sería una buenísima oportunidad para ir.

Por otro lado, también me parecía muy interesante para que los antiguos alumnos se encontraran de nuevo.

Cómo podéis ver en las imágenes, hubo tiempo para subir en los Kars, jugar al tiro con arco o jugar una pachanga con veteranos del Deportivo de La Coruña.

En la página que Aspronaga tiene en Facebook podéis ver más:

Os esperamos el próximo Septiembre con más ganas y más familias, compartiendo este día con sus hijos!!!

CONCIENCIA DE GRUPO

CONCIENCIA DE GRUPO

Clima del aula

Cuando comienzas a conocer como es tu mundo interior puedes sentirte incómodo si el ambiente no es el adecuado. Este aprendizaje requiere de un clima de confianza y respeto donde cada uno pueda mostrarse tal y como es; sin miedo a juicios y opiniones personales. Abrirse a esta exploración implica dejar de lado todas las máscaras y ser realmente tu mismo con plena aceptación. Debes valorar enormemente este compromiso por ello es muy importante crear un clima en el aula propicio antes de dar a conocer cualquier técnica.

Crear equipo

Durante las primeras semanas te recomiendo crear equipo, desarrollar la conciencia de grupo donde “Somos uno y si uno sufre, sufrimos todos”. Es evidente pensar que en un par de semanas no conseguirás este dificil propósito. Es necesario que dediques un tiempo dentro del horario para cohesionar el grupo y hacer dinámicas orientadas a este objetivo. Te animo a que lo consideres. A lo largo del curso podrás observar que con 20 minutos, un par de veces a la semana, la realidad social de tu aula habrá cambiado por completo.

Muchos profes se quejan de lo ajustado que es el tiempo en Primaria para introducir nuevos talleres y sacar un espacio para estas dinámicas. Mi respuesta es que midan todo el tiempo que utilizan en corregir, sermonear y poner consecuencias a disputas y conflictos en el aula. Si introduces estas dinámicas te darás cuenta que el tiempo en arreglar conflictos se irá reduciendo y que substituir estos 40 minutos a la semana por todas “esas charlas” te saldrá muy rentable. Por no hablar de lo que mejorará el rendimiento al cooperar y trabajar en un ambiente relajado y sin conflictos. Esto será algo de lo que iremos hablando poco a poco…

Dinámicas de cohesión de equipo (Teambuilding)

A lo largo de esta primera semana he priorizado estas dinámicas dentro del horario del aula. No te asustes si piensas; “Cómo pueden hacer tantas dinámicas en tan poco tiempo?” Esto no será lo habitual. A lo largo del curso, trabajaremos la cohesión en dos pequeñas sesiones y durante los proyectos de aprendizaje, donde los equipos de trabajo empezarán a desarrollar sus roles.

Algunas de las dinámicas-juegos que te propongo puedes encontrarlas en 9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo de Pere Pujolás. Un experto en la materia que reconoce que la cohesión del equipo no es sufiente para trabajar cooperativamente, pero sin duda, es el único punto de partida.

La pelota

Se trata de un juego para que los participantes aprendan el nombre de todos sus compañeros durante los primeros días del curso. Hay muchas versiones de esta dinámica. Nosotros cogemos la pelota, decimos nuestro nombre y algo que nos gusta que comienza por la inicial. Después pasamos la pelota a otro compañero. Puedes hacer otra ronda al final de la sesión u otro día, en la que los niños digan su nombre o lo que les gusta y los compañeros recuerdan el otro atributo.

Yo me comprometo a…

La adquisición de normas es un aspecto fundamental en un aula cooperativa. Los alumnos deben decidir ellos mismos que normas son coherentes y necesarias para el buen funcionamiento de la clase. Además deben comprometerse a llevarlas a cabo. Para eso nosotros realizamos la dinámica de grupo nominal. En ella, primero los niños por grupos deciden las normas. Después las compartimos con el resto del grupo clase, escribiéndolas todas en la pizarra. Por último, en equipos, los niños jerarquizan las normas valorando con un punto la que consideran más importante. Al final, juntos podemos reflexionar que hay muchas normas pero algunas son más imprtantes que otras. Haz un mural entre todos con sus firmas, así quedará sellado su compromiso a vivir en paz!

Bienvenidos

El objetivo de esta dinámica es que los niños formen la palabra “Bienvenidos” pero para ello deberán intercambiar letras con sus compañeros y negociar el intercambio como si fueran cromos de una colección.

Tela de araña

La actividad puede realizarse en la clase o en el patio. Todos los alumnos se colocan en un corro o por equipos. El profe tiene un ovillo de lana y es el primero que se presenta, diciendo su nombre y destacando algún aspecto de su personalidad o alguna afición. Después, agarrando el extremo del ovillo, lanza éste a uno de los alumnos que también se presenta, sosteniendo el hilo y lanzando de nuevo el ovillo. Al final, se habrá creado una tela de araña y se destacará que todos somos importantes para sostenerla y que si uno de nosotros falla y suelta el hilo todo se deshace.

Emocionómetro

Esta actividad te la presenté al comienzo del programa Yoga-Emociona. Puedes recordarlo aquí. Es adecuada para niños de todas las edades. El emocionómetro es una actividad de conciencia emocional donde tratamos de desarrollar en el niñ@ la capacidad de reconocer sus propias emociones y mejorar cada día la empatía, es decir, la capacidad de percibir los sentimientos de los demás y tomar un interés activo en sus preocupaciones.

La entrevista

En la primera fase de esta dinámica cada pareja se entrevistan mutuamente a partir de un cuestionario sobre sus habilidades, aptitudes y defectos, que han decidido de antemano entre todos.En la segunda fase, cada participante explica oralmente al resto de los compañeros como es su pareja y qué información ha descubierto sobre él.

El blanco y la diana

En una cartulina grande se dibujan una serie de círculos concéntricos y se divide en tantas partes como miembros en el grupo. En una de las cuatro o cinco partes del círculo central (la “diana”) cada uno escribe su nombre; en la parte del círculo que viene a continuación, su mejor cualidad y su peor defecto; en la siguiente, su principal afición y su principal manía, etc.
Al final han de observar lo que han escrito y ponerse de acuerdo sobre los aspectos que tienen en común y cuales son las fortalezas de cada uno de ellos.

¿Quién es quién?

El objetivo de esta dinámica es identificar al compañero según sus cualidades. A cada alumno se le pasa una ficha con frases incompletas sobre sus actitudes, comportamiento, forma de pensar… Una vez cubiertas, todos juntos en una asamblea, la profe las lee en alto y los alumnos intentan adivinar entre todos ¿Quién es quién?

La maleta

Hoy me ha tocado a mí presentarme en la clase con una caja en forma de maleta, adornada de forma personalizada, con unos cuantos objetos dentro representativos de un rasgo de mi personalidad: aficiones, habilidades, defectos, manías, etc. Los enseñé y expliqué a toda la clase. Cada semana un alumno traerá su maleta cargada con los objetos. Los mostrarán a sus compañeros y les explicarán qué significa cada uno de ellos.

http://aescoladossentimentos.blogspot.com.es/2016/09/conciencia-de-grupo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AEscolaDosSentimentos+(A+escola+dos+sentimentos)

Primeros días de clase

Después de unas largas vacaciones, como son las veraniegas, hay que adaptarse a los nuevos horarios, rutinas, compañeros, profesores e incluso cambio de colegio.

Para algunos alumnos son momentos de incertidumbre, nerviosismo … y necesitan unos días de adatpación.

En esta primera semana, me gusta realizar diferentes dinámicas y actividades lúdicas para conocernos entre todos.

A continuación, os dejo unas que preparé y otras que recopilé de otros blogs de profes. Son unas simples preguntas guía para entablar conversaciones: relacionadas con sus vacaciones y sobre sus gustos.

Una de las que más me gusta es la parte de las entrevistas!!

act-bienvenida-16-17

Para los que entran nuevos en el cole también he preparado un power en el que iremos rellenando con los espacios del colegio, profesores, aulas, especialistas, etc

la-vuelta-al-cole

Y aquí os dejo un documento extensísimo con multitud de juegos:

inicio-de-curso-100-formas-de-animar-grupos

Ya, por último, otra de las actividades que me gusta mucho hacer es dejar constancia de sus deseos para el nuevo curso.Cada año, lo hago de forma distinta y, para esta ocasión, he escogido la ¨cápsula del tiempo¨ (otra idea de compañeros que comparten sus propuestas y que en algún momento nos sirve a otro)

capsulas-del-tiempo

Hemos reflexionado un poco sobre lo que queremos aprender y hemos dejado constancia por escrito.Después, guardamos nuestros deseos en un bote que abriremos la última semana de cole para comprobar si hemos cumplido con nuestros propósitos.

dsc_1034

ATARSE los CORDONES

Estoy convencida de que muchísimos padres mirarán este post y dirán…Pues vamos a ver si este es el truco definitivo.

Y lo digo con conocimiento de causa.Para muchos de mis alumnos siempre ha sido el campo de batalla.Hemos probado con plantillas o con su calzado, de una forma, de otra y con algunos….no hay manera.

Así que, papás…vamos a probar con este método!!!!

El truco para enseñar a los niños a atarse los cordones!

Kirsten Johnson es una mamá muy activa en redes sociales y en Facebook tiene un perfil  bastante llamativo:  Unstoppable Mother (Madre Imparable). Allí compartió hace unas semanas un video de cómo le enseña a uno de sus hijos a hacer esta simple pero a veces imposible tarea.

Johnson asegura que la suya es la manera más fácil de hacerlo. En las imágenes, se ve cómo hace un nudo sencillo con los cordones y otro más flojo que deja encima. Después pasa los extremos de los cordones por el centro de ese nudo, colocándolos en forma de lazo, da un ligero tirón y ¡listo!

 

http://www.diariolaprovinciasj.com/elmundo/2016/9/15/video-ensena-ninos-como-atarse-cordones-registro-record-visitas-57046.html

Las MANDALAS en la educación

Desde hace tiempo, escucho hablar de esta técnica y de sus usos en ambientes educativos y de rehabilitación pero todavía no la había puesto en práctica con mis alumnos, hasta este curso.

Las mandalas son un recurso educativo cada vez más usado. Es un buen método de relajación, concentración, nos ayuda también a trabajar la Psicomotricidad fina y la ATENCIÓN,….

BREVE INTRODUCCIÓN:

Los mandalas consisten en una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en diversos niveles visuales. Las formas básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos.
También se puede dibujar mandalas o colorearlos. Se recomienda comenzar por pintarlos. Para ello, se escoge un modelo, se selecciona los instrumentos (colores, marcadores, acuarelas por ejemplo), se instala en un sitio tranquilo, con música si se desea. Hay técnicas variadas, todo dependerá del estado de ánimo y de lo que se desea que el mandala transmita. Si se necesita ayuda para exteriorizar las emociones, se deben colorear de adentro hacia fuera; si se desea buscar el propio centro, se  pintará de afuera hacia adentro.
Sus virtudes terapéuticas permiten recobrar el equilibrio, el conocimiento de sí mismo (intuición creativa e interpretación de sus propias creaciones), el sosiego y la calma interna (concentración y olvido de los problemas), necesarios para vivir en armonía.
El coloreado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o adultos que sepan o no dibujar. Cada uno escoge los colores en función de su estado de ánimo, la intensidad del color, los diferentes materiales para colorear (acuarela, tintas, rotuladores, lápices de colores, etc.). A la hora de pintar, se respetará la dirección con la que se empezó y se pintará hasta que se considere que el mandala está terminado.

Son conocidas desde hace años ventajas de trabajar los mándalas con cualquier nivel educativo. Los orientales las usan para la concentración y otras tantas disciplinas.

ÁMBITOS A TRABAJAR:

En el ámbito cognoscitivo: Desarrollar la fluidez, flexibilidad y originalidad en las ideas del niño.

En el ámbito afectivo y social: Desarrollar actitudes creativas frente a distintas situaciones que se le presenten.

En el ámbito psicomotor: Favorecer que el niño se exprese de forma creativa con el uso de distintas técnicas plásticas.

Hay una gran diversidad de mandalas con las que trabajar (temáticas, para trabajar las letras, sobre las estaciones del año, etc). Así que, para empezar, hemos utilizado las que tenían la primera letra del nombre de cada uno de mis alumnos para que fuera más significativa.

Hemos acompañado la sesión con música relajante y…..este es el resultado:

Ellas encantadas con sus nuevas creaciones y yo…mucho más, por ver que les gustaba la experiencia.

Primera prueba superada.Ahora, poco a poco, iremos introduciendo otras con más dificultad.

 

En los siguientes enlaces, entre otros muchos, tenéis más información:

Mandalas beneficios en la educación de los niños

http://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/09/mandalas-del-abecedario-paquete-completo.pdf

Las Mandalas: Sus beneficios en los niños, mandalas para colorear

http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/796/experi.html

Como trabajar los MANDALAS

Curso 2016-2017

Hoy,12 de Septiembre,empieza un nuevo curso y quiero dar la bienvenida con mucha ilusión, tanto a mis alumnos como a sus familias.

Tenemos unos meses por delante de muchas aventuras, de nuevos aprendizajes, de adaptaciones, de cambios y, un largo etc que seguro será maravilloso!!!

Al igual que el curso pasado y viendo los buenos resultados de nuestro blog de aula, os iremos informando de actividades, nuevos proyectos y el resumen de todo lo que podamos porque somos conscientes de la necesidad de información sobre vuestros hij@s.

Buen comienzo de curso!!!