Archivos

GRAN NOTICIA!!!!

Educación confirma que no cerrará los centros de Educación Especial

La Ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, ha dirigido una carta a Santiago López, presidente de Plena Inclusión, en la que tranquiliza a las familias de personas con discapacidad intelectual, asegurando que la intención del actual gobierno es impulsar la educación inclusiva sin que ello suponga el cierre de los centros de Educación Especial. Adjuntamos la carta, por si es de vuestro interés.

CARTA MINISTRA DE EDUCACIÓN

IMAGEN COLE

http://aspronaga.net/es/noticias/noticias-de-aspronaga/534-educacion-confirma-que-no-cerrara-los-centros-de-educacion-especial.html

Anuncios

¿Por qué apostar por la INCLUSIÓN?

La presencia de chicos con discapacidades en el aula es la garantía para los alumnos en general de aprender a valorar y reconocer la diversidad humana, así como a aceptar y lidiar con sus propias limitaciones. — Silvana Corso

https://www.facebook.com/TEDenEspanol

 

Aulas I+I: Inclusivas e Igualitarias

Xa é oficial: Programa Aulas I+I (Inclusivas e Igualitarias) dentro do Plan Proxecta. O prazo de inscricion remata o 15 de outubro.

Obxectivo xeral:

O obxectivo do programa Aulas I+I (aulas inclusivas e igualitarias) é sensibilizar a comunidade educativa da necesidade de afondar nas estratexias que favorezan a inclusión das persoas con diversidade funcional nas aulas xa que ainda que  a inclusión é unha realidade integrada nas aulas, resulta necesario desenvolver estratexias para levala á práctica dun xeito efectivo e identificar cales delas son as mellores para favorecela.

Os obxectivos xerais do programa son os seguintes:

 • Reflexionar sobre as posibilidades e os atrancos do alumnado con capacidades diferentes na escola.
 • Potenciar que o alumnado sexa parte activa na toma de decisións.
 • Producir un cambio metodolóxico nas aulas, que dea cabida a todo o alumnado.
 • Formar o profesorado nos procesos de igualdade e dereitos das persoas con capacidades diferentes.
 • Coñecer experiencias escolares inclusivas de éxito na escola.

Obxectivos específicos:

PARA O ALUMNADO

 • Identificar condutas sociais excluíntes.
 • Desenvolver técnicas de traballo cooperativo que favorezan a empatía co alumnado máis desfavorecido (simulación de casos, xogos de rol…).
 • Valorar o traballo cooperativo como unha estratexia de solidariedade necesaria para a vida en comunidade.
 • Deseñar ou elaborar recursos creativos, dixitais… que favorezan a inclusión.
 • Lograr un coñecemento práctico sobre as diferenzas mais salientables que se atopan na aula/escola.

PARA O PROFESORADO

 • Definir o que se entende por exclusión, segregación, integración e inclusión.
 • Definir o que se entende por diversidade funcional.
 • Abordar o tratamento conceptual sen incorrer en usos discriminatorios da linguaxe.
 • Rebaixar os niveis de autocompracencia cos obxectivos conseguidos na inclusión.
 • Poñer en práctica estratexias ou metodoloxías que favorezan a integración de todo o alumnado nas dinámicas de aula.
 • Realizar actividades que favorezan o contacto coa diversidade funcional para poñer en práctica as aprendizaxes adquiridas.
 • Coñecer experiencias escolares inclusivas de éxito na escola.
 • Identificar as potencialidades do alumnado.
 • Formarse nos procesos de igualdade e dereitos das persoas con capacidades diferentes.
 • Mellorar as estratexias para que os grupos humanos funcionen por solidariedade e por empatía.
 • Avaliar a idoneidade dos espazos e dos recursos físicos e humanos do centro que favorecen a inclusión (portas, pupitres, ascensores, aseos, accesos, equipos informáticos, dotación tecnolóxica, profesorado especialista…).
 • Implicar o centro e as familias nas accións desenvolvidas para que a integración sexa un obxectivo compartido.
 • Establecer canles de participación para o alumnado e o resto da comunidade educativa onde poder debater e delatar as cuestións de interese.
 • Favorecer o contacto e o traballo en rede entre centros participantes no programa ou centros de referencia no ámbito da inclusión (ex. TADEGA, ASPANAES, ASPRONAGA, CPI José García García, Cruz Vermella, etc.).

PARA AS FAMILIAS

 • Lograr que as familias acollan a diversidade das aulas como un valor engadido e inherente á diversidade dos grupos humanos.
 • Lograr a participación activa das familias nalgunhas actividades desenvolvidas ao abeiro da participación no programa.
 • Colaborar coas familias na busca das potencialidades do alumnado, para que toda a comunidade educativa traballe polos mesmos obxectivos, deben coñecer e recoñecer para mellorar.

Metodoloxía recomendada

Abordarase unha proposta metodolóxica de aprendizaxe por proxectos baseada en dinámicas activas, cooperativas e contextualizadas, centradas na experiencia práctica do alumnado sobre o seu contorno inmediato. O centro deseñará actividades para levalas a cabo no propio centro dentro dun proxecto interdisciplinario que inclúa elementos do currículo de diversas materias, áreas, ámbitos ou módulos e que se integre nas programacións específicas do profesorado participante e na programación xeral anual.

O centro contará co apoio do equipo de Tadega e cooperativamente cos responsables dos outros centros a través da aula virtual e resolver dubidas, atender propostas de actividades suxeridas, etc.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Desenvolverase en tres fases:

 • Xornada de autoavaliación inicial. Avaliaranse os preconceptos e as experiencias previas do profesorado.
 • Desenvolvemento de actividades do centro e no centro.
 • Posta en común dos traballos. Xornada de posta en común.

O traballo distribuirase do seguinte xeito ao longo do curso:

 • 1º trimestre:
  • xornada de autoavaliación inicial (unha única sesión presencial)
  • seguimento a través da Aula Virtual
  • asistencia dos técnicos do programa no centro
  • deseño de actividades no centro
 • 2º trimestre:
  • proxección do filme “Vida” e do making off “Máis ca Vida”
  • actividades na Aula Virtual
  • desenvolvemento de actividades no centro
  • apoio no centro do equipo do filme
  • deseño do produto final
 • 3º trimestre:
  • elaboración do produto final
  • desenvolvemento de actividades no centro
  • xornada final de posta en común (lugar por determinar)

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Formación do profesorado:
  • Xornada de autoavaliación inicial
   Obrigatoriedade: a esta actividade deben asistir cando menos 3 docentes do centro (preferiblemente con docencia directa na/s aula/s que participan no proxecto). O axeitado sería que asistise o seu titor ou titora.
   Modalidade: presencial
   Núm. horas: 3 h
   Data: día sen determinar (1º trimestre)
   Lugar: sen determinar
   Prazas: sen determinar
   Observacións prazas: prioridade para docentes do programa ‘e ‘. Está aberto a todos os docentes que o queiran solicitar.
   Web de acceso ao curso:
  • Curso de formación
   Referencia: sen determinar
   Centro de formación e recursos: CAFI
   Modalidade: rede
   Núm. horas: 50
   Temporalización:
   Data límite de inscrición: sen determinar
   Lugar: sen determinar
   Prazas: sen determinar
   Observacións prazas: pechada para para docentes do programa.
   Web de acceso ao curso: Aula Virtual do CAFI
 • Apoio ao profesorado: telefónico ou presencial do equipo de TADEGa para favorecer a sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula. Asistencia no centro do equipo audiovisual.
 • Actividades complementarias (no centro):
  • Proxección de “Vida” e “Máis ca Vida”
  • Colaboración cos creadores de “Vida” para desenvolver actividades de aula
 • Actividade extraescolar (saídas): ofrecerase que o alumnado participe na Xornada de Posta en Común Final; inclúe sesións de traballo, de convivencia e sesión lúdico-festiva.
 • Material didáctico: o programa ofrece os seguintes materiais:
  • Curtametraxe “Vida” (17 min)
  • Dossier “Vida”
  • Documental “Máis ca vida” (50 min)
  • Guión dos produtos audiovisuais
  • Orientacións de traballo: seleccionar temáticas para traballar (diversidade funcional, inclusión, autoconcepto, familia, relacións persoais, formación, integración laboral, relacións de parella, lecer, sexualidade, mobilidade, prexuízos…).
 • Webs de referencia:
 • Outras webs de interese:
 • Bibliografía de referencia:
 • Listaxe de recursos e de centros de referencia:
 • Materiais educativos e pedagóxicos de referencia (como transmitir as capacidades diferentes ao alumnado, coñecementos básicos e técnicos sobre as distintas diversidades)

Produto final

 • Aberto, centrado no ámbito audiovisual. Dispoñerase dunha web para visibilizar o traballo dos centros.

Criterios específicos para a avaliación das memorias finais

Ao final do curso escolar, as persoas responsables do programa valorarán a idoneidade dos proxectos desenvolvidos en función dos seguintes criterios específicos:

 • 1-3: criterios xerais do Plan Proxecta
 • 4: nivel de implicación e participación do alumnado e do profesorado
 • 5: grao de elaboración das actividades realizadas e do produto final
 • 6: rigor no nivel de profundización na autoavaliación final e na reflexión

Tedes toda a inforamción no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19760

 

Javier Tamarit: “Se necesita creer en la inclusión de todo ser humano”

¿Las escuelas ordinarias están preparadas para atender a niños y niñas con autismo?
Depende. Hay escuelas que sí y otras que no. Es como una lotería. Cuando un docente dice que no está preparado para atender a un niño con dificultad en el desarrollo, debe plantearse que la pregunta no es si está preparado, sino si está dispuesto. Hay escuelas dispuestas y escuelas que no lo están, a veces no depende tanto de los recursos. Las escuelas deben contar con conocimiento y con expertos para atender las necesidades de cada niño. Ahí está el valor que pueden tener las personas que están dentro de las redes de los centros de educación especial.

¿Qué necesita un centro para ser inclusivo?
Lo que necesita es creer en el valor de la inclusión de todo ser humano. En entender que los seres humanos nos hacemos humanos en interacción con otros seres humanos, no nos educamos como humano en la soledad de la vida. Somos como somos porque nos relacionamos con nuestro entorno. La escuela inclusiva es un modelo orientado al bienestar de todo alumno, una escuela que construye su conocimiento con la colaboración del entorno y la sociedad en la que vive. La escuela se diluye en el barrio y todos pueden colaborar en la educación de todos los integrantes para su proyecto de vida. La escuela inclusiva debemos desvincularla de la existencia de alumnado con necesidades específicas, porque va mucho más allá.

Los compañeros de niños y niñas con autismo, ¿cómo suelen reaccionar ante ellos en clase?
Las experiencias que tenemos es que cuando se lleva una buena relación, la experiencia es de normalidad. No llegan a tener la etiqueta del trastorno. Tiene la del niño inquieto, el niño amable, el niño sonriente, pero no la del niño autista. No construyen una situación de diferenciación per se, se convierten en apoyos naturales para el aprendizaje. Pero si el propio contexto genera una situación de diferenciación con ellos, sí que puede generar situaciones complicadas. Si nos empeñamos en decir “ojo que tenemos un niño con autismo”, “cuidado que el autismo es muy complicado”, acabaremos generando una imagen totalmente negativa del niño. El contagio cultural de los estereotipos es muy perverso.

¿Qué 3 consejos darías a los docentes de aulas inclusivas?
El primer consejo sería que no dejen que se oculte al niño detrás de las etiquetas, que crean en las fortalezas del niño por encima de sus limitaciones. Lo segundo es que crean en el éxito de este niño, en que puede progresar. Toda persona puede progresar si cuenta con el apoyo adecuado. Por último, les diría que hagan equipo, con la familia, con los otros docentes, con los compañeros del niño, con el propio niño… y que orienten la educación a la vida del niño, no de su conocimiento.

http://blog.tiching.com/javier-tamarit-se-necesita-creer-en-la-inclusion-de-todo-ser-humano/

Educación INCLUSIVA

Comparto el siguiente artículo donde de manera visual y sencilla se explica lo que es la Educación Inclusiva.

Puedes encontrar el original en el siguiente enlace Así enseño a mis alumnos qué es la educación inclusiva.

 

Con esta infografía los propios alumnos, con sus palabras, serán capaces de explicar cada uno de los cuatro términos y, sobre todo, se darán cuenta de las diferencias y cuál es la que como estudiantes ellos mismos deberían promover y defender.

Si bien la escuela es consciente de que debe luchar contra la exclusión y la segregación, lo que ahora preocupa es la definición y puesta en práctica de estos dos térmnos integracióninclusión que se confunden con facilidad.

¿Qué se entiende por integración?

El concepto integración de por sí no es un término negativo. De hecho se trata de una palabra que se usa de manera habitual en los centros escolares y con una connotación positiva. Pero, ¿qué se entiende por integración en el ámbito escolar? ¿Que diferencias se establecen entre integración y educación inclusiva?

La integración…

Se basa en principio de igualdad.
Se focaliza en el alumno.
Se centra principalmente en alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Hace mucho hincapié en el diagnóstico.
Hace que los alumnos NEE se adapten a sus compañeros.

 ¿En qué consiste la educación inclusiva?

La educación inclusiva es, sin duda, el tipo de educación que deberían promover todos los centros escolares, es decir, debería verse no sólo como una obligación, sino también como un derecho en una sociedad donde priman o deberían primar los valores democráticos y de igualdad social.

Pero:

¿Cómo se fomenta en los centros educativos la educación inclusiva?

 • Se trata de una educación integral de la que forman parte todos los alumnos, no sólo los NEE.

 • Junto con el principio de igualdad, también se aboga por el principio de cooperación.

 • Tiene como finalidad la inserción de todos los alumnos.

 • Entiende la discapacidad como algo real, es decir, no se enmascaran o maquillan las deficiencias.

 • Implica una concienciación de todos los miembros de la comunidad educativa.

 • La ayuda que recibe el alumno se da dentro del aula.

 • Se cuenta con un profesorado cualificado y capacitado.

 • Todos los alumnos aprenden juntos, a la vez y en un mismo espacio.

 • Se fomenta la participación y la interacción entre todos los alumnos.

 • Además de fomentar la cooperación en el aula, también tiene en cuenta la cohesión de todos sus miembros.

 • La diversidad de los alumnos se enfoca como un factor de valor porque contribuye a enriquecer al grupo, favorece la interdependencia y es un factor de cohesión social.

 • El sistema se adapta a los alumnos y no los alumnos al sistema.

¿Qué educación queremos?

IV Congreso TADEGa. Vigo 2015

El 11 y 12 de Diciembre se realizará, en Vigo, en IV Congreso de la Asociación TADEGa (Diversidad, universo digital e inclusión)

En el enlace podéis ver la información ampliada con los talleres y ponentes:

http://tadega.net/xuntanzas/iv-congreso-tadega-vigo-2015

ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIÓN BONIFICADA (16-22 de Noviembre)

tadega

IV Congreso TADEGa. Vigo 2015 “Diversidade, Universo dixital e Inclusión”

Os dejo el ENLACE a la página de TADEGA con el PROGRAMA ACTUALIZADO:

http://tadega.net/arquivos/5070

Lugar
Datas e datos
 • 11 e 12 de Decembro de 2015.
 • Certificación do MECD (Ministerio de Educación, Cultura e Deporte).
 • Certificado adicional de publicacion dixital ISSN por comunicacións libres e obradoiros
 • Inscrición: https://goo.gl/N6MXYS
Venres 11 Decembro
 • 16.30 a 17.00: Recollida de documentación.
 • 17.00 a 17.30: Benvida e inauguración: Miguel Angel Valero Duboy, Director do  CEAPAT – IMSERSO, Ministerio de Saúde, Servizos Sociais e Igualdade.
 • 17.30 a 18.45: Mesa redonda: Conflitos de inclusión: óptica lexislativa e solucións.
  1. Mª Cruz da Silva Rubio
  2. Venancio Graña Martínez
  3. Mª Luz López Díaz
  4. Mª Esther Núñez Pintos
  5. Ánxeles Rivela Machado
 • 18.45 a 19.00: Descanso
 • 19.00 a 21.00: Obradoiros I
Sábado 12 Decembro
 • 09.30 a 11.30: Obradoiros II.
 • 11.30 a 12.00: Café na zona de Expositores
 • 12.00 a 14.00: Obradoiros III.
 • 14.00 a 16.00: Descanso.
 • 16.00 a 17.30: Obradoiros IV.
 • 17.30 a 18.00: Comunicacions libres e posters
 • 18.00 a 19.30: Obradoiros V
 • 19:30 a 20:00: Conclusións Finais
 • 20:00 h: Actuación sorpresa.
Obradoiros do IV Congreso
 1. Tablets e dispositivos móviles. Organizacion por recunchos:
  1. Técnico: Fernando Alvarez Ude Pardo.
  2. Creación de contidos: Antonio Escudero Feijoo.
  3. Escritura creativa: Susana Lamela.
  4. Intelixencias múltiples: Iago José Corral López.
  5. SAAC (Sistemas de Comunicación Aumentativa ou Alternativa): Jaime Vidal.
 2. Estratexias na aula para o cambio educativo liderado polo profesorado. Raquel Pedrouso.
 3. Gamificación no proceso da aprendizaxe. Raquel Pedrouso
 4. Impresion 3D no entorno da diversidade funcional e a autonomía persoal. BJ Adaptaciones
 5. Presentación da app Comunicación Total. Asociacion DIVERTIC. www.divertic.org
 6. Monta o teu Robot de Aula por Xabier Rosas do equipo www.escornabot.com
 7. Obradoiro do CEAPAT pendente de confirmación.

Condicións

Ata o 20 de Outubro

 • Persoas socias de TADEGa: 30 €.
 • Persoas de asociacións afíns: Por Dereito, Agpetal, Eganet e Divertic: 40 €.
 • Persoas non socias: 50 €.

Descontos por grupos (de 5 ou máis persoas)

 • Prezo: desconto de 5 € por participante.
 • Remitir a contactar@tadega.net a solicitude de grupo coa relación dos seus integrantes.
 • Cumprimentar de xeito ordinario o formulario de inscrición.
 • Efectuar un único pago polo importe correspondente.

Observacións

 • Despois do 22 de novembro: as cotas increméntatnse en 15 €, non se aplican descontos a grupos.
 • Cea de gala: prezo por persoa (matriculada ou acompañante): 35 €.

Dereitos de matrícula

Unha vez confirmada a matrícula, esta dá dereito a:

 • Asistencia ao IV Congreso TADEGa
 • Carpeta e documentación de traballo.
 • Certificación homologada de asistencia e, no seu caso, da publicación dos traballos expostos.
 • Asistencia (opcional) á cea de gala o venres 11 ás 21:30 h. xunto coas persoas inscritas como acompañantes no caso de ter abonado as cotas correspondentes.

TADEGA VIGO 2015